کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ن‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍روری‍س‍م‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
اوراک‍ل‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
داع‍ش‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ ، ع‍ل‍ی‌ ، ره‍ب‍رج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ۱۳۱۸ -- - دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍غ‍ام‍ی‌، ع‍ادل‌، ۱۳۵۲-
ج‍ع‍ف‍ری‌ لاری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۶۷-
دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۶-
غ‍زل‍ی‌، طی‍ب‍ه‌
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۹-
آم‍وروس‍و، ادوارد
س‍اری‍خ‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۴-
ع‍ال‍م‌، رس‍ول‌، ۱۳۶۵-
س‍ل‍م‍ان‌ خ‍اک‍س‍ار، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
دی‍وس‍الار، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌، ۱۳۶۰-
ن‍ای‍ب‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۵-
ل‍ی‍چ‍ف‍ی‍ل‍د، دی‍وی‍د، ۱۹۷۵ - م‌
م‍ح‍م‍دی‍ون‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۴-
ن‍وروزی‌، روزب‍ه‌، ۱۳۵۷-
ن‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۳-
م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ اطلاع‍ات‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌: ش‍ورای‌ راه‍ب‍ردی‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ت‍ی‍س‍ا
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
دان‍ا پ‍ن‍اه‌
ن‍اق‍وس‌: ال‍ی‍اس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران
روحانی ، حسن ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۷۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارت هشتم کاربری کامپیوتر مبانی امنیت اطلاعات
مقامی ، علی ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حکومت ، فرد و امنیت
سلمان خاکسار، عبدالحمید ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۸۵۳‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فناوری و قدرت ملی (چالش ها و راهبردها)
تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هک های Oracle [ او راکل ]
لیچفیلد، دیوید، ۱۹۷۵ - م ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ل۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قدرت اطلاعات : تاثیر اطلاعات بر نظریه توسعه
دیوسالار، عبدالرسول ، ۱۳۶۰- ؛  تهران تیسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۱۰/۵‬,‭د۹۵‌ق۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی امنیت
جعفری لاری ، علی اصغر، ۱۳۶۷- ؛  تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ج۶۸د۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تحول امنیت
نورمحمدی ، مرتضی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ن۹۲‌گ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ژئوپلتیکی مرز ایران و عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی
نامی ، محمدحسن ، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانا پناه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۱۹‬,‭‌ن۲‌ت۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی چرخه اطلاعاتی
تهران دانشکده اطلاعات ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭UB‬,‭۲۵۰‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی معماری و توپولوژی های شبکه از دیدگاه امنیت و تشخیص و آزمون نفوذپذیری
عالم ، رسول ، ۱۳۶۵- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ع۲‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع امنیت در شبکه های کامپیوتری براساس سرفصل های +Security [ سکیوریتی + ]
محمدیون ، علی ، ۱۳۶۴- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حملات سایبری : حفاظت از زیرساخت ملی
آموروسو، ادوارد ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۳/۲‬,‭آ۸‌ح۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پدافند غیرعامل در فناوری اطلاعات ( امنیت به روش پیشگیری الکترونیکی )
دوست محمدیان ، حمید، ۱۳۵۶- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭د۹۸‌م۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مراکز عملیات امنیت = Security operation centers وHP ArcSight
نوروزی ، روزبه ، ۱۳۵۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ن۹۲۵‌م۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی از دریچه عمومی بر مبحث امنیت
ساریخانی ، یدالله ، ۱۳۶۴- ؛  تهران موسسه انتشاراتی جهان جام جم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۱۰/۵‬,‭‌س۱۴‌ن۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در اقتصاد مقاومتی : مقاوم سازی اقتصادی در ادبیات متعارف مبادی علمی و نظری
پیغامی ، عادل ، ۱۳۵۲- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۹۴-
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌پ۹‌ج۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ، نقش رسانه و توریسم ایران
غزلی ، طیبه ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
" داعش " تهدیدی برای امنیت بین المللی
تهران دانشگاه امام صادق (ع )، انتشارات : شورای راهبردی روابط خارجی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۴۳۲/۵‬,‭د۲د۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی مرکز عملیات امنیت با استفاده از رویکردهای برتر SEIM [اس .ای .آی .ام .]
نایب پور، علی ، ۱۳۶۵- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۷۰۵‬,‭‌ن۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2