کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍ی‌اس‍پ‍ای‍س‌
ن‍رم‌اف‍زار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ورک‌ پ‍ن‍ج‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ،
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍وری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‌، درک‌ چ‍ارل‍ز
خ‍رازی‌زاده‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
ی‍وس‍ف‌زاده‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
ه‍رن‍ی‍ت‍ر، م‍ارک‌
پ‍زش‍ک‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور
ف‍دائ‍ی‌ م‍ن‍ش‌ ،ام‍ی‍د
ب‍وی‍ل‌ اش‍ت‍اد،راب‍رت‌
م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اس‍م‍ی‍ت‌، رال‍ف‌ ج‍ادس‍ن‌
اس‍ل‍ی‍ت‍ر، ن‍ی‍ل‌
ت‍اب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ودی‍ش‌، پ‍ت‍رک‍لاوس‌
م‍ارس‍ت‍ون‌، ری‍م‍ون‍د م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۳۷-
اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
آت‍ی‍ا، ج‍ان‌ اوک‍ی‌ ی‍ر
ب‍ل‌، دی‍وی‍د، ۱۹۳۰-
 
ناشر:
خ‍راس‍ان‌
پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌: دان‍ش‍ی‍ار
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
آش‍ی‍ان‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ت‍ات‍ی‍س‌
م‍ص‍ب‍اح‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ران‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در الکترونیک
دیانی ، محمود ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۲‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل نرم افزارهای Schematics, Microsim Pspice همراه با طراحی مدارهای چاپی با استفاده از PADS-PERFORM
هرنیتر، مارک ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال
تابنده ، محمود ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تخصصی مهندسی برق ، الکترونیک ، کامپیوتر و مخابرات (انگلیسی - فارسی )
بودیش ، پترکلاوس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌ب۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل مبانی الکترونیک (۱) ...
شبستری ، حمید ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹‌م۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مدار و الکترونیک با استفاده ازMATLAB[مطلب ]
آتیا، جان اوکی یر ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۳۵‬,‭آ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک (۱): اصول الکتریسیته : مغناطیسی ...
افشار، محمدحسن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل مبانی الکترونیک
شبستری ، حمید ؛  تهران فدک ایستاتیس   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹‌م۲۵۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مهندسی میکروپروسسور
پزشک ، امیرمنصور ؛  [تهران ] نص   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭ر۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیلد باس
فدائی منش ،امید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۷/۵‬,‭‌ف۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی نیک فرجامی
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  انجمن مدیران صنایع جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶‬,‭آ۳ژ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی الکترونیک مک گروهیل
اسلیتر، نیل ؛  تهران پیک علوم : دانشیار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۰۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی الکترونیک
میرعشقی ، علی ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک دیجیتال
گرین ، درک چارلز ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای تکنیک پالس
بل ، دیوید، ۱۹۳۰- ؛  یزد مصباح   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش :EWB Electronic Workbench V5.12 آزمایشگاه مجازی طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی
یوسف زاده ، حمید ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬,‭‌ی۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک مدارها و قطعات
اسمیت ، رالف جادسن ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکترونیک
خرازی زاده ، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای کاربردی الکترونیک نوری
مارستون ، ریموند مایکل ، ۱۹۳۷- ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۵۰‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قطعات و مدارات الکترونیک
بویل اشتاد،رابرت ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9