کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ال‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ال‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۵-
 
ناشر:
ص‍ی‍ان‍ت‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل خطی ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تستهای ...
الفی ، علیرضا،۱۳۵۵- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی ویژه گروه فنی - مهندسی
الفی ، علیرضا،۱۳۵۵- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق ( دانشگاه آزاد ۱۳۹۰ - ۱۳۸۰ )
مشهد صیانت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۸۸۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک