کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ آزم‍ون‌ ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اد - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ون‍ک‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
رح‍م‍ان‍ی‌ ،ت‍ی‍م‍ور
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۲-
ب‍اروز، پ‍ل‌
ت‍ق‍وی‌ ،م‍ه‍دی‌
روم‍ر،دی‍وی‍د
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ ،ال‍ک‌
رح‍م‍ان‍ی‌، ت‍ی‍م‍ور، ۱۳۴۴-
ک‍ردب‍چ‍ه‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۳۴-
ف‍ت‍ح‍ی‌ پ‍ور،غ‍لام‍رض‍ا
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ن‍ک‍ی‍و، گ‍رگ‍وری‌
 
ناشر:
ب‍رادران‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
روزان‍دی‍ش‌
ک‍رش‍م‍ه‌
ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍وی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
پ‍ش‍وت‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ،واح‍د ع‍ل‍وم‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ک‍وه‍س‍ار
وی‍س‍ت‍ار
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و سیاست ها در اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  تهران ویستار   ، [۱۳۷۶؟]
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های اقتصادی در قرن بیستم : اقتصاد کلان
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭V-HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد کلان : یک مقدمه ریاضی
باروز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
رحمانی ، تیمور، ۱۳۴۴- ؛  تهران برادران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها
نظری ، محسن ، ۱۳۴۲- ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
طبیبیان ، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ط۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهار گزینه ای اقتصاد کلان
رحمانی ،تیمور ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۳۱۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اختلاف نظرها در اقتصاد کلان
کریستال ،الک ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد و کلان "مجموعه مقالات "
بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌م۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
کردبچه ، حمید ؛  همدان روزاندیش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم اقتصاد۲ [دو](اقتصاد کلان )(رشته حشابداری ومدیریت )
تقوی ،مهدی ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۶۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان پیشرفته
رومر،دیوید ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم وتحقیقات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
فتحی پور،غلامرضا ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سوال های چندگزینه ای اقتصاد کلان ، مسائل اقتصاد کلان برای رشته های کارشناسی اقتصاد، بازرگانی ، حسابداری ...
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۱۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و سیاست ها در اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
ونکی ،سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
فرجی ، یوسف ، ۱۳۳۴- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
منکیو، گرگوری ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌م۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
تفضلی ، فریدون ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ت۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4