کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا وم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ل‍ی‌، ف‍ره‍اد
چ‍ی‍ان‍گ‌، آل‍ف‍ا ، ۱۹۲۷ - م‌
درخ‍ش‍ان‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍ری‍م‍ی‌ ،ف‍رزاد
ف‍ری‍ک‍س‍اس‌، خ‍اوی‍ر
دول‍ی‍ن‍گ‌، ادوارد ت‍ام‍س‌
اول‍س‍ون‌، اولا
ب‍اروز، پ‍ل‌
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ان‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
رن‍ج‍ب‍ران‌، ه‍ادی‌
ه‍ن‍درس‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ی‍چ‍ل‌
ام‍ی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۵-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌، اح‍م‍د
وب‍ر، ج‍ی‍ن‌ ای‌.
ج‍ب‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌،
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ت‍رم‍ه‌
اق‍ت‍ص‍اد ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د م‍ازن‍دران‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ پ‍ول‍ی‌ و ب‍ان‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد کلان : یک مقدمه ریاضی
باروز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ب۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ریاضی
توکلی ، اکبر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، دفتر مرکزی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای اقتصادسنجی و پیش بینیهای اقتصادی
کیانیان ، محمدامین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی
درخشان ، مسعود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭د۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات وکاربرد آن دراقتصاد ومدیریت
کریمی ،فرزاد ؛  اصفهان , اصفهان جهاد دانشگاهی ،واحد اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی
وبر، جین ای . ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۹۱‬,‭و۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات برای اقتصاد
دولینگ ، ادوارد تامس ؛  [تهران ] موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد خرد
هندرسن ، جیمز میچل ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت
پورکاظمی ، محمدحسین ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌پ۹۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ریاضی (ریاضیات در اقتصاد و بازرگانی به زبان ساده )
جعفری صمیمی ، احمد ؛  [بابلسر] جهاد دانشگاهی ، واحد مازندران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل آزمونهای مجموعه علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ۷۸ تا۸۵
رنجبران ، هادی ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۸۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی
جبل عاملی ، فرخنده ، ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ریاضی
نیلی ، فرهاد ؛  تهران پژوهشکده پولی و بانکی   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد بانکداری
فریکساس ، خاویر ؛  تهران پژوهشکده پولی و بانکی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۶۰۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان پیشرفته
اولسون ، اولا ؛  تهران اقتصاد فردا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهینه یابی پویا
چیانگ ، آلفا ، ۱۹۲۷ - م ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۴۳/۷‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان سنجی ساختاری با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دی . اس . جی . ای .]
امیری ، حسین ، ۱۳۶۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک