کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍وری‍ان‌، ی‍زدان‌
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
خ‍ی‍ش‍ون‍د ،آق‍ان‍ور
خ‍ی‍ش‍ون‍د، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ص‍ادق‌ ن‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه تهیه و تدوین طرح پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
خیشوند ،آقانور ؛  تهران صادق نیا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۷‬,‭‌خ۹د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزارش و پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
خیشوند، علی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران صادق نیا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌خ۹۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سمینار تحقیق و پیشنهادیه نویسی در کتابداری و اطلاع رسانی
شعبانی ، احمد ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۷‬,‭‌ش۶‌س۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی
منصوریان ، یزدان ؛  تهران سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک