کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌ ، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ ، ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ق‍رآن‌- س‍وره‌ ه‍او آی‍ه‌ ه‍ا،خ‍واص‌- اح‍ادی‍ث‌
رده‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا
ری‍زه‌پ‍ردازن‍ده‌ ای‍ن‍ت‍ل‌۸۰۸۸
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ف‍وت‍ب‍ال‌ -- ق‍واع‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍پ‍ه‍ر ،م‍ه‍دی‌
آن‍ت‍ون‍ی‍ک‍وس‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
راس‍ت‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌ ،م‍ه‍دی‌
ش‍ه‍ب‍از ، ج‍وان‍ش‍ی‍ر
خ‍دی‍وی‌، ش‍ه‍ن‍از،
ام‍ی‍دی‍ان‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۳-
ب‍ن‍ی‌ اق‍ب‍ال‌، ن‍اه‍ی‍د، ۱۳۱۸-
زرک‍وب‌، م‍ن‍ص‍وره‌
م‍ه‍دوی‌ن‍ژاد، رض‍ا، ۱۳۴۵-
ص‍در ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌
م‍ل‍وی‍ل‌، آراب‍لا، ۱۹۴۸-
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍رب‍اس‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍رات‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌ ، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
ع‍روج‌
ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آت‍روپ‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ف‍راورده‌ه‍ای‌ ن‍س‍وزآذر
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍وع‍ود
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍اطر رای‍ان‍ه‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آت‍رپ‍ات‌ ک‍ت‍اب‌
ق‍دس‍ی‍ان‌
ک‍م‍ال‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
گ‍ل‍دش‍ت‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مینی فوتبال : اقتباس از فدراسیون فوتبال انگلستان
اصفهان عروج   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۹۴۳‬,‭‌ف‍لا۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی : ورزش ، تندرستی و کاهش وزن : ویژه دانشجویان رشته های علوم پزشکی ، زیست شناسی ، تربیت بدنی ... سایر علاقه مندان
کرباسیان ، عباس ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۴/۲‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ؛  اصفهان آتروپات شرکت فراورده های نسوزآذر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه استفاده از کتابخانه و نوشتن مقالات تحقیقی
خدیوی ، شهناز، ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۰‬,‭‌خ۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده 8088 [هشت هزار و هشتاد و هشت ] سخت افزار، نرم افزار، ...
آنتونیکوس ، جیمز ؛  اصفهان ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ++C [سی ++]
دیتل ، هاروی ؛  اصفهان شیخ بهائی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی نوین کتابخانه
سپهر ،مهدی ؛  اصفهان نشر موعود   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌س۲ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و راهنمای کامل زبان انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی (۱) دانشگاه پیام نور
بنی اقبال ، ناهید، ۱۳۱۸- ؛  اصفهان گلدشت کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲۳‌ب۹۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تربیت بدنی و ورزش
مهدوی نژاد، رضا، ۱۳۴۵- ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۱۱‬,‭‌م۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
امیدیان ، مسعود، ۱۳۵۳- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۷۸‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اسلامی
کریمی بختیاری ،محمدرضا ؛  اصفهان قدسیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۱/۵‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گزیده ی آراء اندیشمندان همراه با ۲۱ کاریکاتور برگزیده
جوانبخت ، مهرداد، ۱۳۴۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  اصفهان آترپات کتاب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۹۵‬,‭‌ج۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و حل المسائل حسابداری و حسابرسی دولتی - پیام نور
شهباز ، جوانشیر ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۱۱۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نگارش متون علمی (در علوم پزشکی )
راستی اردکانی ،مهدی ؛  اصفهان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۱۹‬,‭ر۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش نوین فن ترجمه
زرکوب ، منصوره ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۷۰‬,‭ز۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جراید و مجلات ایران
صدر هاشمی ، محمد ؛  اصفهان کمال   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۴۴۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تندرستی بدون دارو
ملویل ، آرابلا، ۱۹۴۸- ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶/۹۵‬,‭‌م۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی
براتی علویجه ، حسینعلی ؛  اصفهان مولف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
دانشنامه جامع نهج البلاغه [ منبع الکترونیکی ]
اصفهان حوزه علمیه اصفهان .مرکز تحقیقات رایانه ای   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۲د /، ۳۸/۰۸ ، PB ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
دانش ۱ [ یک ] : اطلاعات عمومی ویژه جوانان و نوجوانان
اصفهان شرکت مهندسی فاطر رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲د /، ۳۶ ، GA ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9