کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -س‍اخ‍ت‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
اک‍ب‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز ، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍وم‌ ای‍ران‌
ن‍ص‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری و انتقال داده
استالینگ ،ویلیام ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز ، ویلیام ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امنیت شبکه (کاربردها و استانداردها)
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۴۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
سیستمهای عامل [ منبع الکترونیکی ]
تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۹۴س‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
استالینگز، ویلیام ؛  تهران باغانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تجزیه و تحلیل الگوریتم ها
اکبرپور، محمد ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امنیت شبکه (کاربردها و استانداردها)
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۴۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های عامل ( ویژگی های داخلی و اصول طراحی )
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی امنیت شبکه : (کاربردها و استانداردها)
استالینگز، ویلیام ؛  تهران انتشارات علوم ایران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۴۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک