کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار
ک‍ن‍ای‍ه‌ در گ‍ذر زم‍ان‌
واژه‌
م‍ح‍م‍د م‍س‍ع‍ود
زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌
اش‍ت‍راک‌ ل‍ف‍ظی‌
س‍ب‍ک‌ ت‍ف‍ک‍ر
ن‍ه‍ض‍ت‌ ب‍ی‍داری‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ پ‍ردازی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ و ت‍ح‍ول‌ خ‍ط در ج‍ه‍ان‌
اب‍و ت‍م‍ام‌
ای‍ران‌
س‍ف‍ی‍ان‌ ب‍ن‌ م‍ص‍ع‍ب‌ ع‍ب‍دی‌
خ‍ان‍ی‍ان‌
اس‍رائ‍ی‍ل‌
ق‍رآن‌
ت‍رج‍م‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌
ش‍ع‍ر ج‍اه‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ت‍ی‌ ، رق‍ی‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌ م‍زرع‍ه‌ ش‍اه‍ی‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ق‍دم‌ م‍ت‍ق‍ی‌ ،ام‍ی‍ر
س‍ام‌ خ‍ان‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
غ‍ف‍اری‌ ،م‍ح‍م‍د رض‍ا
دان‍ش‌، ع‍ل‍ی‌
چ‍ه‍رازی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌،م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍ی‍ل‍ی‌ رودب‍اری‌، ل‍واء
ب‍اش‍ام‌، ق‍رب‍ان‌ م‍ح‍م‍د
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
خ‍رم‍ی‌ ،رق‍ی‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ،ش‍ع‍ی‍ب‌
رح‍م‍ان‍ی‌،ن‍ع‍ی‍م‌
ال‍ش‍ی‍خ‌ ،ی‍وس‍ف‌
آق‍اج‍ان‌ ،خ‍دی‍ج‍ه‌
س‍ی‍دان‌، م‍ری‍م‌
ح‍ی‍دری‌ ش‍ه‍ب‍از ، ب‍ه‍رخ‌
اح‍م‍د زاده‌ آق‍اج‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍ف‍ا، ف‍اطم‍ه‌
م‍لا م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ترجمه کتاب " جایگاه ترجمه در تدریس زبان "
حیدری شهباز ، بهرخ ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ ت‌۹ح‌ /، ال‍ف‌ / ۱۱۴۲،م‍ت‍رج‍م‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روند تاریخی - هنری خط نستعلیق در ایران :از عصر تیموری تا عصر ناصری ( ۷۷۱ه .ق تا ۱۳۱۳ ه .ق ) [منبع الکترونیکی ]
چهرازی ابوالحسنی ،منوچهر ؛  دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نقد و بررسی رمان های محمد مسعود(گلهایی که در جهنم میروید، در تلاش معاش ، بهار عمر) [منبع الکترونیکی ]
صفا، فاطمه ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر اندشه های سیاسی و اجتماعی در شعر معاصر عرب [منبع الکترونیکی ]
دانش ، علی ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات و ضرب المثل های منطقه خانیان [منبع الکترونیکی ]
سام خانیانی ، محمد جواد ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ترجمه دیوان طرفه بن العبد همراه با شرح نکات صرفی و نحوی بلاغی [منبع الکترونیکی ]
احمد زاده آقاجان ، علی ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تمام حسان و آرای لغوی او
رحمانی ،نعیم ؛  دانشگاه تهران دانشگده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
جنبه های زیبایی شناختی قصص قرآن
علی خواجه ،شعیب ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
ایران در شعر معاصر شاعران بزرگ عراق
محمدی مزرعه شاهی ،مجتبی ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تحلیل شیوه های شخصیت پردازی در داستان های فانتزی کودکان (داستان های تالیفی بعد از انقلاب )
همتی ، رقیه ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه ی بعد کار کردی سبک تفکر مدیران با استقرار مدیریت دانش در موسسات فعال صنعت نشر مشهد
ملا محمد تقی ، عبدالحسین ؛  دانشگاه امام رضا ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۲ر۷م‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۵۱ ،م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ش‍ر
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تحلیل کنایه ها در دو زبان و فرهنگ عربی و فارسی [منبع الکترونیکی ]
عزیزی ، محمد رضا ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تعریف ، نقد و بررسی کتاب ( بررسی تحلیلی و توصیفی تاریخ روابط ایران و مصر)[منبع الکترونیکی ]
فیلی رودباری ، لواء ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ترجمه و بررسی کتاب ( الاشتراک اللفظی فی القرآن الکریم بین النظریه و التطبیق )[منبع الکترونیکی]
باشام ، قربان محمد ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
ادبیات داستانی بر بنیاد نقل ها و قصه پردازی های عامیانه در عصر قاجار [منبع الکترونیکی ]
سیدان ، مریم ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جایگاه ادبی و فرهنگی ابو تمام در ایران و تاثیر فرهنگ ایرانی بر شعر او
مقدم متقی ،امیر ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آثار برگزیده کودک و نوجوان سه جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی بهترین کتاب سال دفاع مقدس بهترین کتاب فصل
آقاجان ،خدیجه ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اعراب آیات مشکل قرآن
غفاری ،محمد رضا ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
آموزش زبان دوم / خارجی (با محوریت آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان )
الشیخ ،یوسف ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ترجمه و شرح اشعار سفیان بن مصعب عبدی در مدح ائمه علیهم السلام
خرمی ،رقیه ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9