کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷ - ۱۳۶۹ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
م‍رواری‍د
م‍رواری‍د زم‍س‍ت‍ان‌
زم‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی می گوید: اما باز باید زیست ...
اخوان ثالث ، مهدی ؛  تهران زمستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم : مجموعه شعر
اخوان ثالث ، مهدی ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهدی اخوان ثالث : شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده ، تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۹‬,‭‌ح۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سر کوه بلند
اخوان ثالث ، مهدی ، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹ ؛  تهران زمستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۵‬,‭‌ک۲‌س۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارغنون
اخوان ثالث ، مهدی ، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹ ؛  تهران مروارید زمستان   ، ۱۳۳۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ف‍لا ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک