کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍س‍ام‍د رادی‍وی‍ی‌
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ع‍اون‍ی‌ ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌ ، ج‍ون‌
س‍پ‍اس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۷-
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
رزاق‍ی‌ م‍ن‍ش‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۰-
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۵-
م‍ک‍ی‌آب‍ادی‌، ب‍ه‍ادر، ۱۳۵۴-
ش‍ه‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌.
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌ : آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ : ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌:آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات طبقه بندی شده (همراه با مطالب درسی ) ویژه آزمون ورودی کارشناسی ارشد کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد...
رضایی ، علی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭ر۵۸۹۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تغذیه وتغذیه درمانی
رابینسون ، جون ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۴‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیکشنری جامع معماری و ساختمان Millennium 0102 [ ملینیوم ۲۰۱۲ ] شهرآب
محمودی ، کورش ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌م۳د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( موریس مانو)
کریمیان ، مجید ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۲۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل اصول و مبانی تکنیک پالس
کریمیان ، مجید، ۱۳۶۵- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۷۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
[معماری : فرم ، فضا و نظم ]
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
[نویفرت آرشیتکتس دیتا] Neufert architects data با کامل ترین ترجمه متن زیرنویس تصاویر و جداول
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
[نویفرت آرشیتکتس دیتا] Neufert architects data با کامل ترین ترجمه متن زیرنویس تصاویر و جداول [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴ ،۹ ن‌ /، ۱۵۱ ، HT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعاونی های سهامی عام
شهریور، علی حسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۵۳۲/۶۵‬,‭آ۴‌ش۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
[معماری : فرم ، فضا و نظم ] [منبع الکترونیکی ]
تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۶م‌ /، ۲۷۶۰ ، AN ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جامع کاربردها و عملکرد سیستم های شناسایی مبتنی بر امواج رادیویی RFID [آر. اف . آی . دی .]
رزاقی منش ، علی ، ۱۳۷۰- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌س۹ر۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
حل المسائل اصول و مبانی تکنیک پالس [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱ ،۸ ح‌۲ت‌ /، ۷۸۶۸ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( موریس مانو) [منبع الکترونیکی ]
تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴۲ط /، ۷۸۸۸/۴ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی (پارامتری و ناپارامتری )
سپاسی ، حسین ، ۱۳۱۷- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۲/۵‬,‭ر۹‌س۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جذاب ترین مدارات الکترونیکی برای مهندسی پزشکی
مکی آبادی ، بهادر، ۱۳۵۴- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌م۷‌ج۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معماری و انرژی ساخت و ساز سبز (تصویری )
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۸۸۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک