کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍ب‍ائ‍ی‌ ان‍دام‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ان‍دام‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ زن‍ان‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌- آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ورزش‍ه‍ای‌ ه‍وازی‌
ت‍م‍ری‍ن‌( وزرش‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را
رم‍ض‍ان‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ع‍م‍اری‌، ژال‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ال‍ی‌، ای‍ش‍ت‍وان‌
ب‍اوم‌ گ‍ارت‍ن‍ر، ت‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍وپ‍ر، ک‍ن‍ت‌ ه‍اردی‌، ۱۹۳۱-
ل‍ت‍س‍ل‍ت‍ر، ه‍ل‍گ‍ا
ش‍رم‍ن‌، گ‍ی‍ل‌
ک‍ن‍ت‍ن‌، ل‍س‍ل‍ی‌
ادی‍ن‍گ‍ت‍ون‌
ک‍ی‍ادل‍ی‍ری‌، م‍ظاه‍ر
ف‍ولادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۰-
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۰-
ج‍ردن‌، پ‍گ‌، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
ه‍ادوی‌ ،ف‍ری‍ده‌
ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ : س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ب‍وس‍ت‍ان‌: گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ب‍ه‍زاد
پ‍رگ‍ل‌
ب‍وس‍ت‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
دان‍ش‌ اف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
باوم گارتنر، تد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ب۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیولوژی فعالیت بدنی
ادینگتون ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی جسمانی (تمرینهای کاربردی در ورزش )
حسینی ، زهرا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
شیخ ، محمود ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ش۹‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلید طراحی تمرین و مسابقات سالانه "گام به گام "
بالی ، ایشتوان ؛  تهران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ب۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول صحیح و علمی تمرین (ویژه مربیان ، ورزشکاران و دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی )
رمضان پور، محمدرضا ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭ر۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تکنیکهای "جدید" پرورش اندام به انضمام روش تغذیه صحیح ورزشکاران
کیادلیری ، مظاهر ؛  [تهران ] بوستان : گلستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶/۵‬,‭‌ک۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات افزایش قدرت در سنین کودکی
لتسلتر، هلگا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۴۳‬,‭‌ل۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معجزه اروبیک و استپ : راهنمای سلامتی و کنترل وزن
جردن ، پگ ، ویرایشگر ؛  تهران پرگل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ج۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات به شیوه NBA [ان بی آ]: اثری از چهارده مربی بدنسازی NBA
تهران بهزاد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
۱۰[ده ] گام تا جوان تر شدن
کنتن ، لسلی ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۷/۶‬,‭‌ک۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سلامت با ورزش
کوپر، کنت هاردی ، ۱۹۳۱- ؛  تهران مبتکران : سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت فرهنگی و آموزشی : سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش تربیت بدنی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۱۵‬,‭‌ک۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای جامع آمادگی جسمانی بانوان
شرمن ، گیل ؛  تهران بوستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۲‬,‭‌ش۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول عمومی فعالیتهای جسمانی
اسمعیلی ، محمدرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران دانش افروز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مربیگری در پرورش اندام
فولادی ، علیرضا، ۱۳۴۰- ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV ،V‬,‭۵۴۶/۵‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشرفت در پرورش اندام : سیستم های تمرین ، تغذیه ، کاهش و افزایش وزن ، داروهای استروئیدی و عوارض آن
اسماعیلی ، مهدی ، ۱۳۶۱ - ، گردآورنده ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی
هادوی ،فریده ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ه۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9