کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۵۶-
س‍ی‍س‌، وال‍ری‌
س‍وب‍ل‌، دی‍وا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ورزشهایی برای درمان التهاب مفصل (آرتریت )
سوبل ، دیوا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌س۹و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ورزش بازدارنده آرتریت
سیس ، والری ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌س۹۴و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آرتریت : راهنمای کامل تمرینات ورزشی
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌گ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آرتریت : راهنمای کامل تمرین شما
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌گ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک