کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آراس‍ت‍ه‌، آرم‍ی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ دم‍ا و رطوب‍ت‌
 
پدیدآور:
آراس‍ت‍ه‌، آرم‍ی‍ن‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل دما و رطوبت با استفاده از سنسور SHT10
آراسته ، آرمینه ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۹ک‌۴ آ /، ک‌ /۵۲۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک