کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آراد، ح‍ام‍د، ۱۳۶۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ل‍ی‌، ح‍ام‍د، ۱۳۶۳-
آراد، ح‍ام‍د، ۱۳۶۳-
ع‍ب‍دال‍ه‌ زاده‌، س‍لام‌، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۲۲۲۲[ دوهزار و دویست و بیست و دو] پرسش چهارگزینه ای حسابرسی پیشرفته
آراد، حامد، ۱۳۶۳- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭آ۴د۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر حسابرسی
فیلی ، حامد، ۱۳۶۳- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۸۶‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۰۱[ هزار و یک ] نکته و سوال حسابداری مدیریت پیشرفته
عبداله زاده ، سلام ، ۱۳۶۴- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ع۲۴‍ه۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
[ هزار و یک ] ۱۰۰۱ سوال ضروری تئوری حسابرسی : ویژه آزمون دکتری حسابداری سراسری و آزاد
آراد، حامد، ۱۳۶۳- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭آ۴‌ه۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک