کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ - ای‍ران‌ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- ای‍ران‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍م‌ - ت‍اری‍خ‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍دم‍ات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
وی‍راس‍ت‍اری‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دام‍پ‍ی‌ ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌ دام‍پ‍ی‌ ی‍ر
اس‍دی‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌
ک‍ی‍ن‍ان‌، اس‍ت‍لا
ام‍ام‍ی‌، ک‍ری‍م‌
آذرن‍گ‌ ،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ال‍ی‍ن‍گ‌ دی‍ل‌، رج‍ی‍ن‍ال‍دج‍ان‌، ۱۹۳۰-
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۲۵
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
رج‍ای‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ش۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از انتشار کتاب در ایران
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭آ۴‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از کتاب ، کتابخانه و نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پدیده جهانی شدن : وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی
رجایی ، فرهنگ ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۸‬,‭ر۳‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف دانش بشر
تهران فرهنگ نشر نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭د۱۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده کتابداری و اطلاع رسانی
کینان ، استلا ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ک۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭آ۵۴آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ شفاهی نشر ایران
آذرنگ ،عبدالحسین ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰/۳‬,‭آ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی
اسدی گرگانی ،فاطمه ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ف‍لا۵و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چون و چرایی درباب سیاستهای نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭آ۴‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
از این سو و آن سو (دستچینی از نوشته ها)
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭ذ۵۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و تاریخ فلسفه غرب
هالینگ دیل ، رجینالدجان ، ۱۹۳۰- ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۱‬,‭‍ه۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درگیر و دار کتاب و نشر
امامی ، کریم ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با چاپ و نشر
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭آ۵۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ،- ۱۳۲۵ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭آ۵۴آ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن
آذرنگ ، عبدالحسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۱۳‬,‭‌ف۲آ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم
دامپی یر، ویلیام سیسیل دامپی یر ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۵‬,‭د۲۸‌ت۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویراستاری و نشر
آذرنگ ، عبدالحسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭آ۴آ۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک