کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2002
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Readers - Accounting
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا - راه‍ن‍م‍اه‍ا
Yoga, haotha
English language - Dictionry
Computer graphics
Linguistics - Dictionaraies
Religions-Terminology
French language - translating into English
Sport - physiologicalsapect - cogresses
English language - dictionaries
Readers - press
Classification - Books -Social siences
Sport - social aspects
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )خ‍ود آم‍وز
Physical education and traning
vocabulary-Problem,exercises,etc
sport - moral and ethical aspects
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - ) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
Sport - Germany - hisrory
English language - Dictionary
 
پدیدآور:
Library of congress
Maddern , Jan
Shams , Mohamad Reza
Kazemi shariatPanahi,Hassan
Wyatt,Rawdon
Honrybourne,John
Loland , Sigmund
Miletsky,Jason I.
Hervey,Sandor G. J.
Greaves,Ron
 
ناشر:
ی‍ارا
Prentice Hall
continuum
Fair Winds
Jungle
Qhoomes
Macmillan publisher limited
Penguin
Macmillan
Library of congress, cataloging Distribution, service
Routledege
Oxford university pres
Routledg
Routledge
آپ‍ادان‍ا : ه‍اری‍زون‌
Stanlet Thorners
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (NEI)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
لوح فشرده لاتین
 
 
Oxford advanced Learner's dictinary
Oxford Oxford university pres   ، 2002
شماره راهنما: CD , PE , 1628 , .O84
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش فتوشاپ = Learning photoshop [ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین (NEI)   ، ۲۰۰۲=۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸۹آ/، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آدرسهای طلایی اینترنت ۲۰۰۲ (Internet Golden Address 2002) [ منبع الکترونیکی ]
یارا   ، ۲۰۰۲=۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴آ/، ۴۲۰۱ ، Z ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Fair play in sport : A moral norm system
Loland , Sigmund ؛  London : New York Routledg   ، 2002
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706‬,‭.L65‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Sport and physical education in germany
London : New york Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭GV‬,‭611‬,‭.S635‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Gender and sport :a reader
London : New York Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.G48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Advances in sport liesur and ergonomics
London : New York Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭RC‬,‭1235‬,‭.A384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Yoga burns fat
Maddern , Jan ؛  Massachusetts Fair Winds   ، 2002
شماره راهنما: ‭RA‬,‭781.7‬,‭.M335‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Thinking French translation
Hervey,Sandor G. J. ؛  London;NewYork Routledege   ، 2002
شماره راهنما: ‭PC‬,‭2498‬,‭.H4T5‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده لاتین
 
 
Macmillan English Dictionary: for advanced learners
London Macmillan publisher limited   ، 2002
شماره راهنما: V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The linguistics Encyclopedia
london; new york Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭P‬,‭29‬,‭.L52‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Continuum Glossary Of Religious Terms
Greaves,Ron ؛  london;new york continuum   ، 2002
شماره راهنما: ‭BL‬,‭82‬,‭.G43‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Library of congress classification. H.Social Sciences
Library of congress ؛  Washington, D. C Library of congress, cataloging Distribution, service   ، 2002
شماره راهنما: ‭Z‬,‭696‬,‭.U5H‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Mcmillan English dictionary
London;NewYork Macmillan   ، 2002
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628‬,‭.M34‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Test your vocabulary for FCE
Wyatt,Rawdon ؛  Harlow Penguin   ، 2002
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1449‬,‭.W8T4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Advanced physical education
Honrybourne,John ؛  Cheltenham Stanlet Thorners   ، 2002
شماره راهنما: ‭RC‬,‭1235‬,‭.H6A3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of accounting and general managment(3
Kazemi shariatPanahi,Hassan ؛  Tehran Qhoomes   ، 2002
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.A3K2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Practice with newspaper
Shams , Mohamad Reza ؛  Isfahan Jungle   ، 2002
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.P7S5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
فلش ۵ = Learning Flash 5 [ منبع الکترونیکی ]
تهران آپادانا : هاریزون   ، ۲۰۰۲=۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸ف‌ /، ۸۹۷/۷ ، RT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Photoshop 6 Primer
Miletsky,Jason I. ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 2002
شماره راهنما: ‭T‬,‭385‬,‭.M5356‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8