کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‍ک‍اران‌ ای‍ران‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- آل‍م‍ان‍ی‌
م‍ی‍ن‍ی‌ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌
زن‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌
ق‍رآن‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
دع‍ای‌ ک‍م‍ی‍ل‌
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۸۸ - ۱۳۴۷ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌( ن‍وس‍وادان‌)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
گ‍ن‍اه‍ان‌ ک‍ب‍ی‍ره‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍وش‍اک‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ولای‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍وس‍ن‍ل‌ ،راب‍رت‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ح‍اج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۲- ۱۳۶۰
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۸-
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰
ح‍داد ع‍ادل‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ دری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
ک‍اواب‍ات‍ا، ی‍اس‍ون‍اری‌، ۱۸۹۹- ۱۹۷۲
آت‍رت‍ون‌، پ‍ول‍ی‍ن‌، ۱۹۲۹-
ف‍رزام‌، ع‍ب‍اس‌ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍م‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
دع‍ای‌ ک‍م‍ی‍ل‌ .ف‍ارس‍ی‌ .ش‍رح‌
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱- ۱۳۷۸
 
ناشر:
ف‍دراس‍ی‍ون‌ ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ آم‍ات‍ور ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
رض‍ا
ب‍در
ن‍ش‍ردان‍ش‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
لاال‍ه‌الاال‍ل‍ه‌
م‍ح‍م‍د ض‍راب‍ی‌
اق‍ب‍ال‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
پ‍ارس‌ ورزش‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ،س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ ، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍اارت‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اس‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍رزان‌
ب‍اس‍ت‍ان‌
م‍ح‍م‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بازیهای مینی بسکتبال
بوسنل ،رابرت ؛  تهران فدراسیون بسکتبال آماتور جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۵۵/۳۵‬,‭‌ب ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی دانشگاهی ، آلمانی - فارسی : برای رشته های برق ، مکانیک ، ساختمان ، ماشینهای افزار و متالورژی
گلستانی دریانی ، نادر ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌گ۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
زبانشناسی
تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شعر بی دروغ ، شعر بی نقاب : بحث در فنون شاعری ...
زرین کوب ، عبدالحسین ، ۱۳۰۱- ۱۳۷۸ ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭V-PIR‬,‭۳۵۴۸‬,‭ز۴‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گناهان کبیره
دستغیب ، عبدالحسین ؛  تهران محمد ضرابی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۵/۵‬,‭د۵‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح و تفسیر دعای کمیل
دعای کمیل .فارسی .شرح ؛  تهران لااله الاالله   ، -۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۹/۵۰۲‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آوای کوهستان و سرزمین برف و هزار درنا
کاواباتا، یاسوناری ، ۱۸۹۹- ۱۹۷۲ ؛  [تهران ] رضا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۸۳۲‬,‭‌ک۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی .کتابخانه مرکزی ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، کتابخانه مرکزی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۱۱‬,‭‌ق۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
المیزان فی تفسیر القرآن
طباطبائی ، محمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  تهران محمدی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲۵‌م۹۰۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فروغ ابدیت : تجزیه و تحلیل کاملی از زندگانی پیامبر اکرم
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  قم نشردانش اسلامی , حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۳ , ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌س۲۵‌ف۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب سال ورزش : ۱۳۶۲ -
تهران پارس ورزش   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۴۱‬,‭‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی
آترتون ، پولین ، ۱۹۲۹- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۴‬,‭آ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پزشک بانوان : دانستنیهای بهداشتی و ضروری برای بانوان
حاجبی ، محمدحسین ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ح۲‌پ۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
< ۹۹= نود و نه >[نود و نه ] داستان کوتاه انگلیسی و کامپری هنشن = 99 English short stories and comprehension
فرزام ، عباس گردآورنده و مترجم ؛  تهران باستان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۲‬,‭‌ف۴‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جاودانه محمدحسن رهی معیری
نمینی ، حسین ، گردآورنده ؛  تهران کتاب فرزان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۱۹‬,‭‌ن۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نوسواد
مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭V-PIR‬,‭۲۸۲۲‬,‭‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم انسانی ، با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ؛  تهران بدر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۹۸ر۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی
حداد عادل ، غلامعلی ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۵۲۱‬,‭‌ح۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مجله فارسی
 
 
رشدآموزش زبان
تهران وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشاارت کمک آموزشی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ولایت
دستغیب ، عبدالحسین ، ۱۲۹۲- ۱۳۶۰ ؛  تهران انتشارات ناس   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۸‬,‭د۵و۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3