کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د گ‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د گ‍ی‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ آف پروگرامز] King of Programs [منبع الکترونیکی ]
مشهد گروه مهندسی مشهد گیت   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۹ک‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک