کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ع‍ل‍ولان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
ع‍ازم‌، پ‍روی‍ز
ب‍راون‌، ک‍ارول‌
زن‍دی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۳۴-
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌: ن‍اص‍ر آص‍ف‍ی‌
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
دب‍ی‍زش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
عازم ، پرویز ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای وسایل و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران شیرین تعاونی : ناصر آصفی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
پرتو، بابک ؛  شیراز دانشگاه شیراز، دانشکده فنی الکترونیک   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹‬,‭‌پ۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
عازم ، پرویز ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
پرتو، بابک ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹‬,‭‌پ۴‌س۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
یارمحمدی ، علی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹‬,‭‌ی۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی فضای داخلی کتابخانه
براون ، کارول ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹/۵‬,‭‌ب۴ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد ساختمان و تجهیزات کتابخانه : با محوریت معلولین
زندیان ، فاطمه ، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱/۹۲‬,‭‌م۶ز۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک