کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
اس‍اطی‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- آم‍ار
م‍راج‍ع‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۳۲- ، گ‍ردآورن‍ده‌، م‍ت‍رج‍م‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍ری‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۳۲-
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
چ‍اپ‍ار: ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای
پرتو، بابک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌پ۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
پرتو، بابک ؛  شیراز دانشگاه شیراز، دانشکده فنی الکترونیک   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹‬,‭‌پ۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
پرتو، بابک ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹‬,‭‌پ۴‌س۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی لاتین ( چاپی -اینترنتی )
پرتو، بابک ، ۱۳۳۲- ؛  تهران چاپار: نهاد کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌پ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه معماری ساختمان و تجهیزات کتابخانه
پرتو، بابک ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹‬,‭‌پ۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه اسطوره و آیین
پرتو، بابک ، ۱۳۳۲- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۳۱۲‬,‭‌پ۴‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
توسعه علمی و تربیتی در کشورهای عضوOIC
شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۴۹۶‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سالانه اقتصادی ۲۰۱۰ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [ (OIC) او .آی .سی . ]
پرتو، بابک ، ۱۳۳۲- ، گردآورنده ، مترجم ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۹۹‬,‭‌پ۴‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خط مشی کتابخانه ها و کتابداری :چالش ها و واقعیت ها
اسمیت ، کری ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف‍لا۵‌خ۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک