کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
م‍راج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ک‍ت‍اب‍داری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍راج‍ع‍ان‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ان‍وار،پ‍روی‍ن‌( اس‍ت‍ع‍لام‍ی‌)
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
اس‍دی‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
ک‍ی‍ن‍ان‌، اس‍ت‍لا
اب‍رام‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
ع‍م‍اد خ‍راس‍ان‍ی‌ ، ن‍س‍ری‍ن‌ دخ‍ت‌
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ش۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی :نگرش ها و پژوهش ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی :نظام ها و فرایند ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقالات کتابداری و اطلاع رسانی
نیازی ، سیمین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ن۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از انتشار کتاب در ایران
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭آ۴‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه پست الکترونیک و جنبه های کاربردی آن :برای کتابخانه ها، کتابداران ، محققان ، و...
محسنی ، حمید ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹۳‬,‭‌پ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مجلات
محسنی ، حمید ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭‌ن۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناختی از دانش شناسی ( علوم کتابداری و دانش رسانی )
ابرامی ، هوشنگ ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از کتاب ، کتابخانه و نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت
ابراهیمی ، مهدی ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت ، جنبه های نظری و کاربردی آن ( در کتابخانه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی )
تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده کتابداری و اطلاع رسانی
کینان ، استلا ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ک۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی و رده بندی
چان ، لوئیس می ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳/۵‬,‭‌چ۲‌ف۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی
اسدی گرگانی ،فاطمه ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ف‍لا۵و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن
عماد خراسانی ، نسرین دخت ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ع۹‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ماخذ شناسی و استفاده از کتابخانه ومنابع الکترونیکی در اینترنت
انوار،پروین ( استعلامی ) ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چون و چرایی درباب سیاستهای نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭آ۴‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای ابزارهای کاوش اینترنت [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲ر /، ۴۲۰۱، QA ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
از این سو و آن سو( دستچینی از نوشته ها)
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭ذ۵۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5