کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍زی‍ن‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ه‍ا
پ‍روت‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍رق‌
ام‍واج‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ن‍ف‍وذ((IDS)آی‌.دی‌.اس‌
ش‍ه‍ر ه‍وش‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ا
ب‍ازار ی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ف‍وگ‍م‍ان‌، روب‍رت‌
ن‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍خ‍ع‍ی‌ ظری‍ف‌ ، س‍ع‍ی‍د
ظف‍ر ب‍اق‍ر پ‍ور ، ع‍ل‍ی‌
اف‍ش‍اری‌ ، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌،س‍ب‍ح‍ان‌
ف‍رزی‍ن‌،ع‍ل‍ی‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌
پ‍ارک‍ر، ال‍ی‍زاب‍ت‌
ب‍ی‍دخ‍وری‌ ، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌)
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ف‍ن‍ی‌ و ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه و کتابداری
مزینانی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌م ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل موضوعی و نمایه سازی :مبانی نظری و توصیه های عملی
فوگمان ، روبرت ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ف۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و ساماندهی پیشینه های سازمانی
پارکر، الیزابت ؛  تهران انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌پ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و پیاده سازی سیستم های تشخیص نفوذ
علی آبادی ،سبحان ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰ ،۴ال‍ف‌۸ع‌ /،ک‌ /۱۸۱ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
حذف هارمونیک های ولتاز وجریان بافیلترهای هیبرید
فرزین ،علی ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱ ،۴ح‌۴ف‌ /،ک‌/ ۲۷۰،ب‍رق‌ . ال‍ف‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف خطوط برق فشار قوی و تاثیرات آن روی سیسستم های مخابراتی و سلامت انسان و سایر موجودات
سعیدیان ، علی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱ ،۴ب‌۷س‌/،ک‌/۲۹۲،ب‍رق‌ . م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه یک معماری و پروتکل مسیریابی جدید انرژی کارا مبتنی بر QoS در شبکه هوشمند
نباتی ، علی ؛  امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳.
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ال‍ف‌۲ن‌/،ال‍ف‌/۵۸۱،ب‍رق‌.م‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پروتکل های مسیر یابی هوشمند در شبکه های حسگر بی سیم
افشاری ، علی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ب‌۶ ال‍ف‌ /،ک‌ / ۶۸۵ ،ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های مخابراتی اضطراری
بیدخوری ، علی رضا ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۲ش‌۹ب‌/،ال‍ف‌/۷۶۹،ب‍رق‌.م‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بازار یابی شبکه ای به عنوان یک سیستم مخابراتی
ظفر باقر پور ، علی ؛  دانشگاه مام رضا(ع ) مفنی و هندسی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
حرکت به سوی شهر هوشمند - گردشگری الکترونیک
نخعی ظریف ، سعید ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) فنی و مهندسی   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک