کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌- آواش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ث‍م‍ره‌،ی‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
زبانشناسی
تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آواشناسی زبان فارسی :آواها و ساختهای آوایی هجا
ثمره ،یدالله ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۷۰۲‬,‭‌ت۸آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک