کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ورزش‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
آوی‍ن‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
اوی‍ن‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۳۵۹-
 
ناشر:
ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌ :ن‍گ‍ی‍ن‌ س‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : ورزش [ منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات فیض دانش :نگین ساعی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴م‌ /، ۵۶۸ ، VG ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : کامپیوتر [منبع الکترونیکی ]
تهران فیض دانش   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۴م‌۸ال‍ف‌ /، ۷۶/۵۵ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت :ورزش
اوینی ،حسین ،۱۳۵۹- ؛  تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۸‬,‭آ۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : کامپیوتر
آوینی ،حسین ؛  تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۵‬,‭‌ف‍لا ۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت
آوینی ،حسین ؛  تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۱۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : علوم انسانی و اجتماعی [ منبع الکترونیکی ]
تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴م‌ /، ۱۱۱ ، ZA ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک