کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ع‍ل‍وم‌
آرش‍ی‍و - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
آرش‍ی‍و
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ج‍ال‍س‌ م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۲۴-
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۲۴-
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍دائ‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ی‍ن‍گ‌، م‍وه‍ی‍ن‍در، ۱۹۳۵-
 
ناشر:
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌،م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه :مدیریت و توسعه فرهنگی ( مجموعه مقالات )
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع رسانی ( نظریه و عمل )
سینگ ، موهیندر، ۱۹۳۵- ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی پیرامون کتابخانه های مجالس دنیا
فدائی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ف۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت یادنامه ها( آرشیو)
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پایان نامه و رساله دانشگاهی :پژوهش ، نگارش و دفاع
فدایی عراقی ، غلامرضا،۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف۳۶‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرحی نو در طبقه بندی علوم
فدایی عراقی ، غلامرضا،۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭آ۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
از کتابداری و اطلاع رسانی تا علم اطلاعات و دانش شناسی
فدایی عراقی ، غلامرضا، ۱۳۲۴- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک