کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رده‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا - م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ - ای‍ران‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وآم‍وزش‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ای‍ل‌ - م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ای‍ران‌ - س‍رش‍م‍اری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ای‍ران‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
رووف‌ ،ع‍ل‍ی‌
زارع‌ م‍ای‍وان‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ی‍اک‍ان‌، ش‍ه‍رزاد
لات‍س‌ پ‍ی‍چ‌،وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ح‍ری‌ ،ب‍ن‌ ه‍ور
ح‍ی‍دری‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ان‍ص‍اف‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌
ان‍ت‍ظاری‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ردب‍چ‍ه‌ ،ش‍ه‍رزاد
س‍ل‍طان‍ی‌ ، پ‍وری‌
وح‍ی‍دی‌ ، ج‍واد
ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ف‍ائ‍ق‍ی‌، ک‍اظم‌، ۱۳۱۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ف‍ردان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌ (م‍ی‍ر)
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعات محققین و متخصصین کشور
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری : ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی ... دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای
حیدری نژاد، محمدرضا ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کشف علمی چگونه صورت می گیرد؟
لاتس پیچ ،ویلیام ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭V-PN‬,‭۶۱۲۰/۹۵‬,‭‌ل۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانش ایران در سطح بین المللی
انصافی ، سکینه ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش مقاله های علمی به زبان انگلیسی
زارع مایوان ، حسن ؛  [تهران ] فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۷۵‬,‭ز۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانش ایران در سال ۲۰۰۱
انصافی ، سکینه ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چگونه سرگرم شویم
فائقی ، کاظم ، ۱۳۱۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران گوتنبرگ (میر)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۴‬,‭‌ف۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای موسسه های پژوهشی :ایران و برخی از کشورهای جهان در قلمرو آموزش و پرورش و حوزه های وابسته
رووف ،علی ؛  وزارت آموزش و پرورش ، واحد انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۷۲/۳‬,‭ر۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رده LGR (ال .جی .آر ) مراکز آموزشی ایران
سلطانی ، پوری ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۲‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانش ایران در سطح بین المللی سال ۲۰۰۳
انصافی ، سکینه ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اینترنتی دانشگاههای ایران و جهان
سحری ،بن هور ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭L‬,‭۹۰۰‬,‭‌س۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۵۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
کردبچه ،شهرزاد ؛  تهران فردانش پژوهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۵۱۱‬,‭‌ک۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ،محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه ویژه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری )
یارمحمدیان ، محمدحسین ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ی۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مستند سازی (شیوه ارائه مطالب علمی و فنی )
وحیدی ، جواد ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۱‬,‭آ۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دانش ایران در سطح بین المللی سال ۲۰۰۴
نیاکان ، شهرزاد ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان مراکز آموزش و پژوهش فرهنگی
انتظاری ، علی ؛  تهران طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی
علیدوستی ، سیروس ؛  تهران پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ع۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6