کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ازم‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
 
پدیدآور:
ع‍ازم‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
عازم ، پرویز ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
عازم ، پرویز ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه : مدیریت و برنامه ریزی [منبع الکترونیکی ]
تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۲س‌/، ۶۸۴ ، Z ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک