کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ --س‍ای‍ت‌ ه‍ا --طراح‍ی‌
پ‍ی‌ .اچ‌ .پ‍ی‌( .زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ ه‍ا -- طراح‍ی‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ج‍اوا
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ای‍رورک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ج‍وم‍لا( !ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رگ‍ه‌ه‍ای‌ آب‍ش‍اری‌
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ارب‍ردی‌ -- طراح‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
اس‍پ‍ی‍پ‌( ن‍رم‌اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
پ‍ی‌.اچ‌ .پ‍ی‌( .زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وب‌ - س‍ای‍ت‍ه‍ا - طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
واگ‍ن‍ر، ری‍چ‍ارد دن‍ی‍س‌
وال‍ت‍ر،اس‍ت‍ف‍ان‌
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ک‍اس‍ی‍ان‍و، ک‍ری‍س‌
پ‍اورز، دی‍وی‍د اس‍ت‍ف‍ن‌
ب‍اردزل‌،ج‍ف‍ری‌
ن‍ی‍ک‍خ‍و، ح‍م‍ی‍د رض‍ا،۱۳۶۲-
پ‍ی‍روزن‍ی‍ا، پ‍ی‍ام‌،۱۳۵۴-
گ‍ی‍ری‌، دی‍وی‍د
ف‍دای‍ی‌، رب‍اب‍ه‌، ۱۳۶۳-
ت‍وان‍ا، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۹-
ع‍ب‍اس‍ی‌، زی‍ن‍ب‌، ۱۳۶۳-
م‍وراک‌، ج‍وئ‍ل‌، ۱۹۶۸ - م‌
ه‍اش‍م‌ پ‍ور، ری‍ح‍ان‍ه‌، ۱۳۶۰-
م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، ح‍ام‍د،۱۳۶۳-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ی‌ ب‍ال‌ ه‍ن‍ر: گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ع‍ف‍راوی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
س‍ه‍ادان‍ش‌: ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍اح‍ر
آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز:ن‍اق‍وس‌ :خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ن‍اق‍وس‌: ال‍ی‍اس‌
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ن‍ای‍ره‌:ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر:پ‍ارس‍ه‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار،دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،واح‍د ت‍ف‍رش‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌
پ‍ی‍روز ال‍وان‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [ASP.NET ا .اس .پی .نت .]با مروری بر[ASPا .اس .پی .]
والتر،استفان ؛  تهران دانش نگار،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،واحد تفرش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول به کارگیری [ Firework فایرورکس ]در طراحی صفحات وب
باردزل ،جفری ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با[ ASP. NET 2.0 ا .اس .پی .نت ۲]
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ Frontpage 2003 فرانت پیج ۲۰۰۳]
پیروزنیا، پیام ،۱۳۵۴- ؛  تهران پیروز الوان : مؤسسه فرهنگی هنری لوح فشرده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سایت توسط نرم افزار [ SPIP اسپیپ ]
فدایی ، ربابه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [ HTML اچ .تی .ام .ال .]و اصول طراحی وب
تهران سهادانش : تخت سلیمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شروع کار با[ [JPS ]Java server pages جی .پی .اس .جاوا سرور پیجز]
تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ج۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز [ ASP.NET MVC ا.اس .پی .نت ام .وی .سی .]به زبان [ C .NET سی شارپ نت ]
نیکخو، حمید رضا،۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز:ناقوس :خلیج فارس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
وب سایت های گرافیک و چاپ
تهران موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر: گروه پژوهشی عفراوی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭و۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
[ا .اس .پی .نت ۴ ASP.NET 4.0 ] و[ Ajax آژاکس ]در[ C 4.0 سی شارپ ۴]
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل طراحی صفحات وب
واگنر، ریچارد دنیس ؛  تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭و۲‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ CSS سی .اس .اس .]
کاسیانو، کریس ؛  تهران پارسه : گروه پژوهشی مهندسی ساحر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ک۱۸آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل HTML ، XHTML ، CSS و [ JavaScript اچ .تی .ام .ال .]، [ ایکس .اچ .تی .ام .ال .]، [ سی .اس .اس .]و [ جاوا اسکریپت ]
هاشم پور، ریحانه ، ۱۳۶۰- ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‍ه۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صفحات وب با نرم افزار [ Joomla جوملا]
عباسی ، زینب ، ۱۳۶۳- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۳‬,‭‌ع۲ط۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ Java server faces جاوا سرور فیسز :]به همراه جدیدترین قابلیت های [ Java JSF 2.0 جاوا جی .اس .اف .]
گیری ، دیوید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۶۶‌گ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ناب ترین تکنیک های [ ASP.NET ا .اس .پی .نت ]
مینایی ، حامد،۱۳۶۳- ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌م۹۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ ASP. NET : ا .اس .پی .نت ]تمام مثال ها با دو زبان [ Visual Basic, C ویژوال بیسیک ، سی شارپ )
موراک ، جوئل ، ۱۹۶۸ - م ؛  تهران نگین دانش : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ط۴‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع [ PHP پی .اچ .پی .]
توانا، مهرداد، ۱۳۴۹- ؛  تهران نایره :انتشارات گروه مهندسی پژوهشی ساحر:پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶‌ت۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ PHP پی .اچ .پی .]به همراه [ My SQL مای اس .کیو .ال .]
پاورز، دیوید استفن ؛  تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶‌پ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و توسعه صفحات وب
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭ط۴۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2