کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌ -- ۱۳۰۴- ۱۳۵۷
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍اف‍ی‌، س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ ، ۱۳۴۳
وی‍دی‍وی‌ رق‍م‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۵۹- ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌، ۱۳۳۵-
ب‍ه‍ن‍س‍ی‌، ع‍ف‍ی‍ف‌،۱۹۲۸ - م‌
اح‍م‍دزاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌،۱۳۴۳-
رام‍ه‍رم‍زی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍د،- ۱۳۴۵
چ‍ن‍دل‍ر، دان‍ی‍ل‌
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا
اون‍ز، راس‍ل‌، ۱۹۶۶ - م‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، س‍ارا
ب‍اب‍ائ‍ی‍ان‌ پ‍ور، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ب‍ل‍خ‍اری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
ب‍ش‍ارت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ع‍اف‍ی‌، س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌،ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ناموران معاصر ایران
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۱۸۸۶‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پنجاه و هفت سال اسارت
بشارتی ، علی محمد ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۶‬,‭‌ب۵‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از زبان شناسی به ادبیات
صفوی ، کورش ، ۱۳۳۵- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۴۶‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نشانه شناسی
چندلر، دانیل ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۹‬,‭‌چ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سفر به گرای ۲۷۰ درجه
دهقان ، احمد،- ۱۳۴۵ ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۵‬,‭‍ه۷‌س۷‬,‭۱۳۸۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یکشنبه آخر
رامهرمزی ، معصومه ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭ر۱۸۲آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نامه های فهیمه
بابائیان پور، فهیمه ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭‌ف‍لا۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارمیا
امیرخانی ، رضا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌م۸۳۴۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
لبخند مسیح ( رمان )
عرفانی ، سارا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭ر۷۵‌ل۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرمانده من
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۸‬,‭‌ف۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای شهر جنگی ( مجموعه داستان )
احمدزاده ، حبیب ،۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ح۷۵۵د۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
بهنسی ، عفیف ،۱۹۲۸ - م ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ،شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ب۸‍ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیلم سازی دیجیتال کم بودجه و مستقل
اونز، راسل ، ۱۹۶۶ - م ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۶۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نورالدین پسر ایران :خاطرات سید نورالدین عافی
عافی ، سید نورالدین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۴‬,‭‌ع۲‌ن۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (موسیقی و معماری )
بلخاری ، حسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ب۷۶‌س۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اورنگ ( :مجموعه مقالات درباره مبانی نظری هنر)
بلخاری ، حسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌ب۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک