کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
آرون‍د ،طاه‍ره‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
تهران سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرعنوانهای موضوعی فارسی کودکان
آروند ،طاهره ؛  تهران سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ک۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک