کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌، م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی ( ۳ :)گزیده مقالات بیستمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۳-۵ دسامبر۱۹۹۶ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( بیستمین : ۱۹۹۶ : لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۱‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی :گزیده مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته " ۷ -۵ دسامبر ۱۹۹۵ لندن "
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( نوزدهمین :۱۹۹۵ : لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۱‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرست های رایانه ای :کاربرد و توسعه
همایش کاربرد و توسعه فهرستهای رایانه ای در کتابخانه های ایران ( ۱۳۷۸ :مشهد) ؛  مشهد: دانشگاه فردوسی (مشهد)؛ تهران وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۳۵‬,‭‌ف۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک