کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌
اس‍ت‍ن‍اد ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ف‍ره‍ن‍گ‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۵ -- - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دارس‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ب‍ازی‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ش‍اط،ن‍رگ‍س‌
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍زل‌ ای‍اغ‌، ث‍ری‍ا( ب‍ه‍روزی‌)
ح‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌
ح‍ری‌ ،ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور،
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍رپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: ک‍م‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دی‍ب‍ای‍ه‌: آن‍اه‍ی‍د
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی : نگرش ها و پژوهش ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی : نظام ها و فرایند ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کاملیس ۴ : تهران ، ۲۹ - ۳۱ خرداد۱۳۷۴
اجلاس کاملیس ( چهارمین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بازیهای ایران
قزل ایاغ ، ثریا( بهروزی ) ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی : کمسیون ملی یونسکو در ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۷‬,‭‌ق۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۵ (ترکیه : ۲۰ - ۲۷ اوت ۱۹۹۵ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و یکمین :۱۹۹۵ : ترکیه ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۷ (دانمارک : ۳۱ اوت - ۵ سپتامبر۱۹۹۷ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و سومین :۱۹۹۷ : کپنهاگ ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۹ (بانکوک : ۲۰ - ۲۸ اوت ۱۹۹۹ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و پنجمین :۱۹۹۹ : بانکوک ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه ، نشر کتابخانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
اطلاع شناسی
تهران دفترپژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ،عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه عمومی کشور،   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۶ (چین : ۲۵ - ۳۱ اوت ۱۹۹۶ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و دومین :۱۹۹۶ : پکن ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۹۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا (کوبا: ۲۱ - ۲۷ اوت ۱۹۹۴ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصتمین :۱۹۹۴ : هاوانا) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۹۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه آموزشگاهی در مدرسه کتابخانه - مدار
نشاط،نرگس ؛  تهران شبکه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۴‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۹۸ (آمستردام : ۱۶ - ۲۱ اوت ۱۹۹۸ )
اجلاس سالانه ایفلا( شصت و چهارمین :۱۹۹۸ : آمستردام ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۹۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های استناد در نگارش علمی : رهنمودهای بین المللی
حری ، عباس ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دکتر عباس حری استاد برجسته کتابداری و اطلاع رسانی ایران
حری ، عباس ؛  تهران دیبایه : آناهید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۲۰‬,‭‌ح۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آیین گزارش نویسی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2