کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ع‍ث‍ه‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در ام‍ور ح‍ج‌ و زی‍ارت‌
روس‍ت‍اه‍ا--ای‍ران‌--ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ق‍رآن‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ع‍رب‍ی‌
زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌ -- م‍ک‍ه‌
 
پدیدآور:
درودی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌
ن‍ظری‍ان‌، داوود
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ م‍ش‍ع‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آثار اسلامی مکه و مدینه
جعفریان ، رسول ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری مشعر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۱۱‬,‭‌ج۷آ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه نیشابور،گزارش روستاهای نیشابوردرسال ۱۲۹۶ قمری
درودی ،حسین عبدالکریم ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭V-DSR‬,‭۲۱۲۳‬,‭‌ی۵۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مصحف بهارستان :برگهایی زرین از قرآن نفیس در کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نظریان ، داوود ؛  تهران کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۲۱‬,‭‌م۸۲‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
با کاروان صفا[ منبع الکترونیکی ]
جعفریان ، رسول ؛  [-۱۳]
شماره راهنما: ‭BP، EB‬,‭۳‬,‭‌ب۶‌ج۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک