کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رج‍م‍ه‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌- ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ه‍م‍ش‍ه‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ح‍ک‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معانی نوظهور درمفهوم استراتژی :مقالات منتشرشده درزمینه مفاهیم ،رویکردهاومطالعات کاربردی استراتژی
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌م۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات (۱)
جهانگیری ، محسن ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۹۹‬,‭‌ف۲۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چالشهای علوم انسانی در ایران (مجموعه مقالات همایش بررسی مشکلات علوم انسانی )
همایش بررسی مشکلات علوم انسانی : ( ۱۳۸۵:شیراز) ؛  شیراز دانشگاه شیراز،مرکز نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۳‬,‭‍ه۸‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داستان همشهری : کتاب اسفند
تهران همشهری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۶۵‬,‭‌ف۲د۲۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین سمیناراحتمال وفرآیندهای تصادفی ۲ و ۳ شهریور۱۳۸۴
سمیناراحتمال وفرآیندهای تصادفی ( پنجمین : ۱۳۸۴:بیرجند) ؛  بیرجند دانشگاه بیرجند   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک