کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا - راه‍ن‍م‍اه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ورزش‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌- ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا- راه‍ن‍م‍اه‍ا
وب‌ - س‍ل‍ی‍ت‍ه‍ا - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ای‍ل‌ - م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
آوی‍ن‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
س‍راج‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۵۵-
خ‍ب‍ازی‌، م‍س‍ل‍م‌
ت‍رن‍ر،م‍ارش‍الای‍ت‍ون‌
س‍ح‍ری‌ ،ب‍ن‌ ه‍ور
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ،م‍ه‍ران‌
اوی‍ن‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۳۵۹-
 
ناشر:
ن‍ی‍ک‍و روش‌
ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌
ذوق‍ی‌
دل‍ی‍ل‌م‍ا
ن‍اق‍وس‌
خ‍ال‍دی‍ن‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب زرد اینترنت ( مجموعه آدرسهای برتر اینترنت )
ترنر،مارشالایتون ؛  تهران ذوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۲۰۱‬,‭‌ت۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : ورزش
اوینی ،حسین ،۱۳۵۹- ؛  تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۸‬,‭آ۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع تشریحی پایگاههای فعال اینترنتی ایران
شهرستانی ،مهران ؛  اهواز خالدین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۲‬,‭‌ش۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : کامپیوتر
آوینی ،حسین ؛  تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۵‬,‭‌ف‍لا ۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت
آوینی ،حسین ؛  تهران فیض دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۱۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اینترنتی دانشگاههای ایران و جهان
سحری ،بن هور ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭L‬,‭۹۰۰‬,‭‌س۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایگاههای شیعی در اینترنت
قم دلیل ما   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۱/۶۲۴‬,‭‌پ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای اینترنت ( برای تازه کارها)
خبازی ، مسلم ؛  یزد نیکو روش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ابزارهای اینترنتی در آموزش و پژوهش قابل استفاده برای اعضای هیات علمی ، دانشجویان ،...
سراجی ، فرهاد، ۱۳۵۵- ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۳۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک