کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ای‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -س‍اخ‍ت‍ار
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍ان‌
داده‍پ‍ردازی‌ - ف‍ن‍ون‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍رج‍م‍ه‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا-س‍اخ‍ت‍ار
ف‍ی‍زی‍ک‌ - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
ن‍رم‌ اف‍زار - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار ،م‍س‍ع‍ود
ص‍ف‍ای‍ی‌ ،ف‍رش‍اد
ف‍ت‍ح‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
ص‍ف‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۵-
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
اق‍طاش‌ ، ض‍ی‍اء
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ب‍روم‍ن‍د ن‍ی‍ا ، ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
پ‍رس‍م‍ن‌ ، راج‍ر
ری‍گ‍دن‌ ،ج‍ان‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍د رض‍ا
ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ای‍ه‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌ ):م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ :ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
مجله فارسی
 
 
مترجم
مشهد انتشارات پایه   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۹‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبانهای ماشین و اسمبلی و برنامه سازی سیستم در کامپیوترهای شخصی (از ۸۰۸۶ تا پنتیوم )
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار ۲
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ص۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هزار مساله در معماری کامپیوتر
فتحی ، محمود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال (۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار: رهیافتی برای یک اهل فن
پرسمن ، راجر ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۶‬,‭‌پ۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
برومند نیا ، علی ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌م۲۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت و تکنیک های برنامه نویسی به زبان پاسکال
صفائی ، علی ، ۱۳۲۵- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۹۵ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۹۵ر۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ...
برومندنیا، علی ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۸‌م۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسایل فصلهای ۱۱ الی ۱۵ حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن "عام " (ریاضی عمومی ۲ ) قابل استفاده دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم پایه
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ، اقتصاد ، بازرگانی و حسابداری
نیکوکار ،مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت ،اقتصاد ، بازرگانی و حسابداری
نیکوکار ،مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روشها و فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی (روشهای کلاسیک و ساخت یافته )
اقطاش ، ضیاء ؛  تهران گسترش علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی (قزوین ):مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل : ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه ...
مقسمی ،حمید رضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷‌س۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درس وکنکور انتقال داده ها
صفایی ،فرشاد ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی : شامل تستهای کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۷۱ تا ۸۳،سراسری ...
برومندنیا، علی ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۸د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه ی فیزیک
ریگدن ،جان ؛  زنجان مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه تهران :بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵‬,‭ر۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9