کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : [ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌( اس‍لام‌)
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ای‍ران‌
ائ‍م‍ه‌ اث‍ن‍اع‍ش‍ر -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
ف‍ارس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
دع‍اه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
س‍ی‌ ۸۰۵۱( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
وه‍اب‍ی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ی‍رس‍ی‌، اس‍ت‍ر ج‌.
ام‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ه‍اش‍م‌ م‍ع‍روف‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۸۶۵- ۱۹۵۲
ش‍م‍س‌، ن‍اص‍ر
س‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ج‍دودب‍ن‌ آدم‌
ث‍روت‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍ودی‍ش‌، پ‍ت‍رک‍لاوس‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌،۳۸ - ۹۴ ق‌
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍س‍ع‍ود س‍ع‍د س‍ل‍م‍ان‌
لاه‍ی‍ج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ف‍ش‍ارک‍ی‌،پ‍ری‍دخ‍ت‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۳-
م‍ی‍رزان‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم ساده فهرست نویسی : دفتر راهنما برای سازمان کتابها و سایر مواد کتابخانه مدارس و کتابخانه ها عمومی کوچک
پیرسی ، استر ج . ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌پ۹‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سپرده های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام
امین ، حسن عبدالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭V-BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۸و۴۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی دوازده امام
حسنی ، هاشم معروف ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۶/۵‬,‭‌ح۵ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه ، نقد و بررسی عقاید و اعمال وهابی ها
امین ، محسن ، ۱۸۶۵- ۱۹۵۲ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۸/۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کنایات
ثروت ، منصور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۹۴‬,‭‌ث۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف فارسی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران امیرکبیر، شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌م۶د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جغرافیا: تعریف و توصیف اصطلاحات جغرافیای طبیعی و ...
فشارکی ،پریدخت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۱۰‬,‭‌ف۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی (متوسط)
معین ، محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۲-۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه کنایه
میرزانیا، منصور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۹۴‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با C-8051 [ سی -۸۰۵۱ ]
تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تبیین شاخص های بهره وری دانشگاه ها =Desiging and explaining the universities productivity indexes
شمس ، ناصر ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ) مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶/۲۴‬,‭‌ش۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تخصصی مهندسی برق ، الکترونیک ، کامپیوتر و مخابرات (انگلیسی - فارسی )
بودیش ، پترکلاوس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌ب۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان
مسعود سعد سلمان ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۱‬,‭‌ش۲، ۱۸.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزیده غزلهای حکیم فیاض لاهیجی (ره )
لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۱‬,‭‌ش۲، ۵۸.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه کامل سجادیه
علی بن حسین (ع )، امام چهارم ،۳۸ - ۹۴ ق ؛  تهران امیرکبیر   ، بی تا
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۱‬,‭‌ع۸‌ص۳۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده اشعار سنائی
سنائی ، مجدودبن آدم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۱‬,‭‌ش۲، ۴۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریه عمومی زبان
باطنی ، محمدرضا، ۱۳۱۳- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۸۸‬,‭‌ب۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسی فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضیحات و مفاهیم مختلف
آریانپور کاشانی ، عباس ، ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی
آریانپور کاشانی ، عباس ، ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴۲‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9