مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2336)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2186)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 2148)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2125)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 2008)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2004)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 1869)
 
تعداد کل بازدیدها:  14676