آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه استفاده از خدمات بخش امانت و گردش کتاب آیین نامه استفاده از خدمات اطلاع رسانی، مرجع و پایان نامه ها   آیین نامه منابع اطلاعاتی اهدایی به کتابخانه آیین نامه وجین منابع آیین نامه مجموعه سازی منابع