مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     وات‍ر م‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ ق‍وی‌ ن‍رم‌ اف‍زار ب‍ا س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د   
2     واج‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظام‌ آه‍ن‍گ‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌   
3     واج‌ش‍ن‍اس‍ی‌ : روی‍ک‍رده‍ای‌ ق‍اع‍ده‌ ب‍ن‍ی‍اد   
4     واج‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍گ‍ی‌   
5     و-اخ‍ب‍ار ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ : م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ خ‍ب‍ری‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ ج‍ه‍ان‌   
6     وارد ک‍ردن‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ع‍ب‍ور ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ل‍م‍س‍ی‌   
7     واژگ‍ان‌ ادب‍ی‍ات‌ و گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ادب‍ی‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
8     واژگ‍ان‌ اص‍ول‌ و روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌   
9     واژگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
10     واژگ‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ در ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
11     واژگ‍ان‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌   
12     واژگ‍ان‌ ت‍ج‍اری‌   
13     واژگ‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا   
14     واژگ‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍راغ‍ت‌، گ‍ردش‍گ‍ری‌ و ه‍ت‍ل‍داری‌   
15     واژگ‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
16     واژگ‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
17     واژگ‍ان‌ ج‍ام‍ع‌ ورزش‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
18     واژگ‍ان‌ دی‍ن‍ی‌ (ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌)   
19     واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍اف‍ل‌ ره‍ن‍م‍ا : ش‍ام‍ل‌ ۱۰۰۰۰ واژه‌، اص‍طلاح‌ و اف‍ع‍ال‌ م‍رک‍ب‌ را   
20     واژگ‍ان‌ ض‍روری‌ ۵۰۴ [ پ‍ان‍ص‍د و چ‍ه‍ار ] = 504 absolutely essential words