مرور کلی

  • کتابخانه مرکزی
 
مرور بر اساس :
 
عنوان
1     ... ب‍ازی‍چ‍ه‌ی‌ س‍رن‍وش‍ت‌   
2     ... ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ ع‍ل‍وی‌   
3     ... ت‍ذک‍ره‌ ال‍ش‍ع‍راء   
4     ... ج‍ام‍ع‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌   
5     ... راه‍ن‍م‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ = Juran's quality handbook   
6     ... ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ از دس‍ت‍ن‍وی‍س‌ م‍وزه‌ ف‍ل‍وران‍س‌ م‍ح‍رم‌۶۱۴   
7     ... ف‍اراب‍ی‌ ۲   
8     ... و ام‍ا خ‍رم‍ش‍ه‍ر   
9     ... و ن‍م‍ی‍دان‍ن‍د چ‍را؟ ش‍ام‍ل‌ ی‍ک‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ روان‍ی‌ و س‍ی‌ و پ‍ن‍ج‌ گ‍ف‍ت‍ار رادی‍وئ‍ی‌ از خ‍ان‍واده‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ رادی‍و ای‍ران‌   
10     : Modern english part 1 ت‍رج‍م‍ه‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌   
11     ++c [س‍ی‌ ++]   
12     Microsof [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ش‍ی‍رپ‍ون‍ت‌۲۰۰۷ ]   
13     LUM [ ی‍و. ام‌. ال‌. ] زب‍ان‌ م‍دل‍س‍ازی‌ اس‍ت‍ان‍دارد   
14     LOracle 11g : SQL and PLSQ [اوراک‍ل‌ ۱۱ ج‍ی‌.:اس‌. ک‍ی‍و. ال‌. و پ‍ی‌. ال‌. اس‌. ک‍ی‍و. ال‌.]   
15     MGS [ ج‍ی‌. اس‌. ام‌.] س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ س‍ی‍ار: م‍ع‍م‍اری‌، س‍روی‍س‌ ه‍ا و پ‍روت‍ک‍ل‌ ه‍ا   
16     < ۹۹= ن‍ود و ن‍ه‌>[ن‍ود و ن‍ه‌] داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ک‍ام‍پ‍ری‌ ه‍ن‍ش‍ن‌ = 99 English short stories and comprehension   
17     s5 [اس‌ پ‍ن‍ج‌] م‍ب‍ن‍ای‌ پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ TQM [ت‍ی‌ ک‍ی‍و ام‌] و رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ Business Excellence [ب‍ی‍زی‍ن‍س‌ اک‍س‍ل‍ن‍س‌]   
18     SHFS [ اچ‌. اف‌. اس‌. اس‌.] اف‍ق‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌   
19     SVocabulary for IELT [وک‍ب‍ی‍ول‍ری‌ ف‍ور آی‌. ای‌. ال‌.ت‍ی‌. اس‌]