ارتباط با ما ارتباط با ما

 

ارتباط با ما

نشانی: مشهد، میدان فلسطین، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، پردیس رضوان – واحد کتابخانه پردیس رضوان

 rzv.lib@imamreza.ac.ir: پست الکترونیک

تلفن: 38041-051 - داخلی 3201