فهرست دانشگاه ها فهرست دانشگاه ها

فهرست دانشگاه های ایران فهرست دانشگاه های ایران

رتبه بندی دانشگاههای ایران

رتبه بندی وب سایت دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور ( جدید)

 

فهرست الفبایی دانشگاههای ایران

آموزشكده محيط زيست

جهاددانشگاهي واحد الزهرا

جهاددانشگاهي واحد اميركبير

جهاددانشگاهي واحد تربيت مدرس

جهاددانشگاهي واحد تهران

جهاددانشگاهي واحد خراسان شمالي

جهاددانشگاهي واحد خواجه نصيرالدين طوسي

جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

جهاددانشگاهي واحد صنعتي شريف

جهاددانشگاهي واحد علامه طباطبايي

جهاددانشگاهي واحد علم و صنعت

جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران

جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران

جهاددانشگاهي واحد فارس

جهاددانشگاهي واحد قزوين

جهاددانشگاهي واحد مركزي (اراك)

جهاددانشگاهي واحد مشهد

جهاددانشگاهي واحد همدان

جهاددانشگاهي واحد يزد

جهاددانشگاهي واحدشهيد بهشتي

دانشكده امور اقتصادي

دانشكده روابط بين الملل (وزارت امور خارجه)

دانشكده صدا و سيما

دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات ايران

دانشكده علوم حديث

دانشكده فني شريعتي

دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

دانشگاه آزاد اسلامي، صفحه اصلي

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آبادان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابركوه

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك – دانشكده كامپيوتر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اردستان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اردكان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آستارا

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد استهبان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آشتيان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اشكذر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اقليد

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد امارات متحده عربي

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد انار

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آيت الله آملي

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايذه

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايرانشهر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايلام

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بافت

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بردسير

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بم

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بناب

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندر انزلي

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندر عباس

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندر لنگه

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بهبهان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوكان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بيرجند

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پارس آباد مغان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پرند

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تربت جام

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تربت حيدريه

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تفت

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تفرش

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جيرفت

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خاش

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خدابنده

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خمين

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خميني شهر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد داراب

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دماوند

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دندانپزشكي

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهدشت

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت آباد

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رفسنجان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرند

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سبزوار

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سپيدان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سروستان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سواد كوه

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سيرجان

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهريار – شهر قدس

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيروان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اهواز

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات فارس

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علي آباد

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فراهان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فردوس

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فلاورجان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروز آباد

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قائم شهر

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قائنات

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قوچان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كازرون

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كاشمر

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمانشاه

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گچساران

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گلپايگان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گناباد

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لارستان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لامرد

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ماكو

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ماهشهر دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مباركه

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مجازي (الكترونيكي)

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مراغه

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرند

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مسجد سليمان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد منطقه يك

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مهاباد

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مهريز

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مياندوآب

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميانه

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميبد

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نائين

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نراق

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نطنز

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نكا

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نور

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ني ريز

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين پيشوا

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ياسوج

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد

 دانشگاه اراك

 دانشگاه اروميه

 دانشگاه اصفهان

 دانشگاه الزهراء

 دانشگاه امام حسين (ع)

 دانشگاه امام صادق (ع)

 دانشگاه ايلام

 دانشگاه باقر العلوم

 دانشگاه بوعلي سينا

 دانشگاه بيرجند

 دانشگاه بين المللي امام خميني

 دانشگاه بين المللي ايران (موسسه آموزش عالي فارابي)

 دانشگاه بين المللي چابهار

 دانشگاه پيام نور

 دانشگاه پيام نور، واحد آذربايجان غربي

 دانشگاه پيام نور، واحد اصفهان

 دانشگاه پيام نور، واحد تبريز

 دانشگاه پيام نور، واحد تهران

 دانشگاه پيام نور، واحد تيران

 دانشگاه پيام نور، واحد چهارمحال و بختياري

 دانشگاه پيام نور، واحد خراسان

 دانشگاه پيام نور، واحد خوزستان

 دانشگاه پيام نور، واحد زنجان

 دانشگاه پيام نور، واحد سمنان

 دانشگاه پيام نور، واحد شيراز

 دانشگاه پيام نور، واحد قزوين

 دانشگاه پيام نور، واحد قم

 دانشگاه پيام نور، واحد گيلان

 دانشگاه پيام نور، واحد لرستان

 دانشگاه پيام نور، واحد لواسانات

 دانشگاه پيام نور، واحد هرمزگان

 دانشگاه پيام نور، واحد همدان

 دانشگاه پيام نور، واحد يزد

 دانشگاه تبريز

 دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

 دانشگاه تربيت مدرس

 دانشگاه تربيت معلم اراك

 دانشگاه تربيت معلم تهران

 دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايي

 دانشگاه تهران

 دانشگاه جامع علمي كاربردي

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، صفحه اصلي

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد آذربايجان شرقي

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد آذربايجان غربي

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد اردبيل

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد ايلام

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد بوشهر

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد جهاد دانشگاهي فارس

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد چهارمحال و بختياري

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد خراسان جنوبي

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد خراسان شمالي

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد خوزستان

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد زنجان

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد فارس

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد قم

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد كرمان

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد كرمانشاه

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد كهكيلويه و بويراحمد

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد گلستان

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد لرستان

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد مازندران

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد مركزي

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد هرمزگان

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد همدان

 دانشگاه جامع علمي كاربردي، واحد يزد

 دانشگاه خليج فارس

 دانشگاه رازي

 دانشگاه زابل

 دانشگاه زنجان

 دانشگاه سمنان

 دانشگاه سيستان و بلوچستان

 دانشگاه شاهد

 دانشگاه شهركرد

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 دانشگاه شهيد بهشتي

 دانشگاه شهيد چمران

 دانشگاه شهيد چمران اهواز، شعبه شمالي دزفول

 دانشگاه شيخ بهايي

 دانشگاه شيراز

 دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)

 دانشگاه صنعت نفت

 دانشگاه صنعتي اروميه

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشگاه صنعتي اميركبير

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دانشگاه صنعتي سهند تبريز

 دانشگاه صنعتي شاهرود

 دانشگاه صنعتي شريف

 دانشگاه صنعتي شيراز

 دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 دانشگاه علامه طباطبايي

 دانشگاه علم و صنعت ايران

 دانشگاه علم و صنعت مازندران

 دانشگاه علم و فرهنگ

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 دانشگاه علوم پايه دامغان

 دانشگاه علوم پزشكي اراك

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 دانشگاه علوم پزشكي اهواز

 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 دانشگاه علوم پزشكي ايلام

 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 دانشگاه علوم پزشكي زابل

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشگاه علوم پزشكي قم

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 دانشگاه علوم پزشكي گرگان

 دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 دانشگاه علوم پزشكي همدان

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني فسا

 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

 دانشگاه فردوسي مشهد

 دانشگاه قم

 دانشگاه كار

 دانشگاه كاشان

 دانشگاه كردستان

 دانشگاه كيش

 دانشگاه گيلان

 دانشگاه لرستان

 دانشگاه مازندران

 دانشگاه محقق اردبيلي

 دانشگاه مفيد

 دانشگاه هرمزگان

 دانشگاه هنر

 دانشگاه هنر اسلامي تبريز

 دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

 دانشگاه ياسوج

 دانشگاه يزد

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 مركز آموزش عالي خواجه نصير كرمان

 مركز آموزش عالي فني تبريز

 موسسه آموزش عالي آزاد انفورماتيك ايران

 موسسه آموزش عالي الكترونيكي ايرانيان (دانشگاه اينترنتي ايران)

 موسسه آموزش عالي خيام

 موسسه آموزش عالي سجاد

 موسسه آموزش عالي سوره

 موسسه آموزش عالي شمال

 موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني

 موسسه آموزش عالي فارابي

 موسسه آموزش عالي قشم

 موسسه آموزش عالي نبي اكرم (ص)

موسسه آموزشي پژوهشي وزارت صنايع و معادن