خدمات فنی خدمات فنی

این بخش از دو قسمت بخش فراهم آوری و مجموعه سازی و بخش فهرستنویسی و آماده سازی تشکیل شده است.
 

بخش مجموعه سازی و فراهم آوری
با توجه به سیاستها و خط مشی دانشگاه، کار گزینش، سفارش و خرید مواد و منابع کتابخانه برپايه فعالیتها و برنامه های آموزشی گروههای تحصیلی و مقاطع تحصیلات تکمیلی و بهینه سازی منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه و همزمان برای هر دو واحد اسرار و رضوان به صورت کمی و کیفی صورت می گیرد.
كليه امور مربوط به اين بخش توسط يك كتابدار متخصص انجام مي گيرد .
وظایف و مسئولیتهای بخش فراهم آوری عبارت است از
:

 • تهیه و روزآمد نگه داشتن بایگانی ناشرانی که در حیطه نیازهای کتابخانه فعالیت می کنند
   
 • کنترل عناوین درخواستی با موجودی کتابخانه
   
 • تکمیل اطلاعات کتابشناختی عناوین سفارش شده
   
 • تعیین تعداد نسخه های لازم برای هر عنوان
   
 • تصمیم گیری در مورد منابع وجین شده در بخش گردش کتاب
   
 • پیگیری سفارشات
   
 • تهیه ي نشریات مرتبط با رشته های آموزشی
   
 • روز آمد کردن اشتراک نشریات ( لغو یا تمدید) و پیگیری شماره هایی که دریافت نشده اند
   

بخش فهرستنویسی و آماده سازی
فهرستنویسی و آماده سازی کتابها ، منابع دیداری و شنیداری و پایان نامه های دو واحد پردیس اسرار و رضوان در این بخش انجام مي شود كه بر اساس قواعد انگلو امریکن( نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا ) و گسترش های رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
فهرستنویسی و رده بندی منابع کتابخانه با استفاده از منابع زیر صورت می گیرد
.

 

 • قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن
   
 • سرعنوانهای موضوعی فارسی
   
 • سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره
   
 • لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران
   
 • وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
   
 • وب سایت کتا بخانه مرکزی دانشگاه فردوسی
   
 • وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
   
 • وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا
   
 • وب سایت کتابخانه بریتانیا
   

  شیوه فهرستنویسی و رده بندی منابع الکترونیکی ( لوحهای فشرده ) بر اساس رده بندی کنگره کتابخانه آمریکا انجام می شود و
  پایان نامه ها از شیوه توصیفی و نمایه سازی برای فهرستنویسی و از یک نظام ابداعی جهت رده بندی استفاده می شود

 

برای مثال شماره زیر برای پروژه ای با نام "تشخیص هویت افراد بر اساس عنبیه چشم" تالیف "صفورا رضاپور "  رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار داده شده است

کامپیوتر.ن

ک/42

5ت6ر/

1387

ستون اول:             رشته کامپیوتر . نرم افزار
ستون دوم:            مقطع کارشناسی . شماره ثبت
ستون سوم:           کاتر نویسنده و عنوان
ستون چهارم:         سال دفاع و انتشار