نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

  چنانچه از خدماتي که ذکر مي گردد، استفاده نموده و رضايت داشته ايد، دليل يا دلايل اين رضايت خود را ذکر نماييد

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

خدمات بخش عضويت کتابخانه

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

خدمات بخش عضويت کتابخانه

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

خدمات اينترنتي( پاسخگويي، خدمات مرجع، تمديد، رزرو، آموزش و ....)

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

خدمات اينترنتي( پاسخگويي، خدمات مرجع، تمديد، رزرو، آموزش و ....)

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

خدمات بخش اينترنت کتابخانه

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

خدمات بخش اينترنت کتابخانه

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

خدمات بخش امانت، تمديد و رزرو کتاب

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

خدمات بخش امانت، تمديد و رزرو کتاب

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

سالنهاي مطالعه

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

سالنهاي مطالعه

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

رايانه هاي در نظر گرفته شده براي جستجوي منابع کتابخانه اي

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

رايانه هاي در نظر گرفته شده براي جستجوي منابع کتابخانه اي

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

بريده جرايد و مطبوعات روز

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

بريده جرايد و مطبوعات روز.

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

خدمات تلفني( پاسخگويي، تمديد، رزرو و ....)

نظرسنجی محاسن و مزايا نظرسنجی محاسن و مزايا

خدمات تلفني( پاسخگويي، تمديد، رزرو و ....)