نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

در صورت عدم رضايت از خدمت ذکر شده (در مورد رضايت از کتابداران کتابخانه )، مشکلات و دلايل نارضايتي خود را با گذاشتن علامت √ مشخص نماييد


نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

مشکلات و دلایل نارضایتی

نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

مشکلات و دلایل نارضایتی

نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

مشکلات و دلایل نارضایتی

نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

مشکلات و دلایل نارضایتی

نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

مشکلات و دلایل نارضایتی

نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

مشکلات و دلایل نارضایتی

نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

مشکلات و دلایل نارضایتی

نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

مشکلات و دلایل نارضایتی

نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها نظرسنجی نظرسنجی مشکلات و محدوديتها

مشکلات و دلایل نارضایتی