آگاهي خود از وجود خدمات ذکر شده و همچنين ميزان رضايت خود از خدماتي که از آن بهره گرفته ايد را به صورت مجزا با علامت √ مشخص سازيد.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

عضويت در کتابخانه متناسب با تحصيلات.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

جستجوي منابع کتابخانه از طريق رايانه هاي موجود، توسط خودتان.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

جستجوي منابع کتابخانه از طريق اينترنت.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

کمک کارکنان در استفاده از برگه دان الکترونيکي(سيستم جستجوي نوسا).

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

امانت منابع مورد نياز به صورت حضوري.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

امکان اطلاع از کارکرد و وضعيت عضويت خود به صورت غيرحضوري.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

تمديد منابع امانتي به صورت حضوري.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

تمديد منابع در دست امانت شما به صورت غيرحضوري( تلفني) و اينترنتي.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

رزرو منابع کتابخانه اي به صورت غيرحضوري و اينترنتي.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

رزرو منابع کتابخانه اي به صورت حضوري.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

کمک کارکنان در يافتن کتابها، نشريات و .... موجود در کتابخانه.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

آموزش شيوه استفاده از کتابخانه.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

استفاده از سالنهاي مطالعه کتابخانه.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

آموزش اينترنتي استفاده کنندگان از کتابخانه.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

بريده جرايد و مطبوعات روز.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

سفارش کتاب، مقاله و سند از خارج از کتابخانه به صورت غيرحضوري.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

پرسش و پاسخ اينترنتي از کتابداران.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

پاسخگويي تلفني به سوالات .

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

بهره گيري و استفاده از اينترنت در سالن اينترنت.

نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي نظرسنجی آگاهي و رضايت از خدمات عمومي

ارسال اينترنتي و رايت به صورت CD از مقالات و منابع درخواستي.