لطفاً ميزان رضايت خود از هر يک از عبارات زير در مورد کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزي را با علامت √مشخص سازيد.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

قبول و پذيرش انتقادات شما و تلاش در راستاي رفع نواقص.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

پاسخگويي و برخورد مناسب در تماسهاي تلفني.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

معرفي ساير منابع مرتبط ( الکترونيکي) در صورت نبود منابع در کتابخانه.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

نحوه برخورد و رفتار مناسب کتابدار.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

علاقه و تمايل وي به راهنمايي مراجعه کننده.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

راهنمايي به ساير بخشها و يا کتابخانه ها در صورت نبودن منبع در کتابخانه.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

تشويق به بازگشتن و پرسش دوباره از آنان در صورت نياز.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

در دسترس بودن کتابدار به هنگام نياز.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

تسلط کتابدار به مجموعه کتابخانه و ساير منابع اطلاعاتي.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

حوصله کارکنان در آموزش استفاده از منابع مرجع در کتابخانه.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

راهنمايي شما براي استفاده از سايت اينترنتي کتابخانه.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

راهنمايي شما در نحوه جستجو در قفسه ها و يافتن منبع مورد نظرتان.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

عدم ارجاع بي دليل شما به ساير بخشهاي کتابخانه.

نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه نظر سنجی رضايت از کتابداران کتابخانه

معرفي ساير منابع مرتبط ( الکترونيکي) در صورت نبود منابع در کتابخانه.