منابع کتابخانه منابع کتابخانه

1-تا چه اندازه امکان دسترسي شما به پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاه و يا پايان نامه هاي خارج از دانشگاه وجود دارد؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

2-عناوين كتاب هاي فارسي موجود در كتابخانه تا چه اندازه نيازهاي اطلاعاتي شما را بر آورده مي كند ؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

3-آيا تعداد نسخه هاي کتابهاي فارسي مورد نياز شما مناسب است؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

4-عناوين كتاب هاي لاتين موجود در كتابخانه تا چه اندازه نيازهاي اطلاعاتي شما را بر آورده مي كند ؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

5-ميزان روزآمدي کتابهاي فارسي و لاتين کتابخانه تا چه اندازه است؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

6-ميزان رضايت شما از نحوه ارائه تازه هاي كتاب تا چه اندازه است؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

7-به نظر شما گستردگي موضوعي و روزآمدي منابع مرجع در اين كتابخانه تا چه اندازه است؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

8-در صورتيكه از نشريه استفاده ميكنيد ، آيا مجلات موجود در كتابخانه نياز شما را برآورده مي سازد ؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

9-ميزان رضايت شما از مواد سمعي و بصري موجود در كتابخانه تا چه اندازه است؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

10- ميزان رضايت شما از روزآمدي منابع سمعي بصري تا چه اندازه است؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

11-فاصله زماني بين خريد منابع تا دسترسي عمومي به آن تا چه اندازه است؟

منابع کتابخانه منابع کتابخانه

12-ميزان رضايت شما از فاصله زماني بين درخواست و سفارش کتاب تا خريد آن توسط کتابخانه تا چه اندازه است؟